VNG (35)

Interview met drie wethouders over transformatie Jeugd & Wmo

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel kopen Wmo en jeugdhulp gezamenlijk in. Een belangrijke succesfactor van het inkoopteam is het vertrouwen dat hun bestuurders en managers in de gezamenlijk aanpak hebben. Programma i-Sociaal Domein sprak de wethouders over hun transformatiedoelen. Hennie ...

Almeers samenwerkingsproject: minder zwaardere jeugdhulp

In Almere trekken gemeente, onderwijs en jeugdhulp samen op. Als een kind extra zorg nodig heeft, krijgt hij ondersteuning op de eigen school. Wethouder René Peeters vertelt over de goede samenwerking, die leidt tot veel minder thuiszitters én 20% minder verwijzingen naar zwaardere jeugdzorg.  ...

Publicatie van Juridische expertpool planschade

Bestaande overeenkomsten van de gemeente met grondeigenaren of ontwikkelaars maken het lastig om planologische wijzigingen door te voeren. De Juridische expertpool Planschade kijkt zowel naar mogelijke planschadeclaims als naar schadeclaims op privaatrechtelijke basis.  De opgedane ervaringen van ...

Nijmegen stuurt op transformatie van jeugdhulp met mBC's

Het zorglandschap transformeren met betere én goedkopere zorg, kan dat? Om beleidskeuzes voor de transformatie van jeugdhulp te onderbouwen maakte Nijmegen acht maatschappelijke Business Cases. De VNG sprak met wethouder Bert Frings en Corina Brekelmans, projectleider Transformatie Sociaal Domein. ...

Week van Ons water: Hoe we samen water de baas blijven

De Week van ons Water - van 18 t/m 25 oktober - staat in het teken van waterveiligheid en wateroverlast. Oftewel: hoe kunnen wij water samen de baas blijven? Doet uw gemeente mee? Aanmelden van een project kan nog tot 8 september! Doelstelling van de Week van Ons Water is het verhogen van ...

Statutenwijziging: normalisatie en Cao Gemeenten

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. De arbeidsvoorwaarden bij de overheid worden dan niet langer geregeld door de Ambtenarenwet maar door dezelfde wetgeving als voor werknemers in de markt, waaronder het BW en de Wet cao. De afspraken tussen de VNG en ...

Briefadres voor jongeren in een kwetsbare positie

Gemeenten kunnen briefadressen verstrekken aan zwerfjongeren , zodat zij weer op de radar komen bij hulpverleners en gemeente. Een briefadres is belangrijk omdat inschrijving in de BRP nodig is voor het afsluiten van een zorgverzekering en het aanvragen van een uitkering. Door goede samenwerking ...

Doelgroepenvervoer op maat in twaalf Twentse gemeenten

Het doelgroepenvervoer in twaalf Twentse gemeenten moest niet zozeer goedkoper of efficiënter, er moesten vooral oplossingen voor mobiliteit komen die meer aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. Op 1 juli ging het vervoer in de nieuwe opzet van start. De gemeenten hebben sterk ...

Stappenplan voor inschrijven dak- en thuislozen in BRP

Om dak- en thuislozen in te kunnen schrijven op een briefadres in de Basisregistratie Personen , is samenwerking nodig tussen medewerkers van Burgerzaken en Sociaal Domein. Tijdens bijeenkomsten hierover bleek behoefte aan een stappenplan om de samenwerking handen en voeten te geven. Het stappenplan ...

Creatieve huisvestingsoplossingen voor vergunninghouders

Platform31 heeft voor Opnieuw Thuis goede voorbeelden verzameld van lokale, creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe manieren om vluchtelingen te huisvesten. Het gaat in deze voorbeelden om aanvullende huisvesting op reguliere bestaande woonruimte in huurwoningen van corporaties. De ...

Joodse begraafplaatsen en feestdagen

Een aantal Joodse begraafplaatsen wordt onderhouden door gemeenten. Dit is van oudsher geregeld in afspraken tussen de Nederlandse Staat en het Nederlands–Israëlitisch Kerkgenootschap. Afgesproken is toen dat de regelgeving die van toepassing is op Joodse begraafplaatsen gerespecteerd zal worden. ...

Nieuwe versie Leeswijzer Huisvestingswet 2014

De Huisvestingswet 2014 heeft een lange, complexe ontstaansgeschiedenis, daardoor is het moeilijk om in de diverse documenten de toelichting te vinden bij de artikelen van wet. Een artikelsgewijze en een algemene toelichting vindt u in de Leeswijzer Huisvestingswet 2014. Het document bevat ook een ...

Voorbereid op Duurzame toegankelijkheid digitale informatie

Om ervoor te zorgen dat waardevolle informatie behouden blijft, moet u nu stappen nemen om duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te borgen. Informatie moet op orde worden gebracht, aangesloten zijn op een e-depotvoorziening en de archiefinstelling toekomstbestendig worden gepositioneerd. ...

Gemeente heeft samengevoegde verordening Wmo en jeugdhulp

Met het oog op de transformatie wil Dalfsen integraal werken in het sociaal domein. Daartoe bundelde de gemeente de verordeningen Wmo en Jeugdhulp tot één verordening. Wat zijn de voordelen van zo'n samengevoegde verordening? Lees het interview met de beleidsmedewerkers en wethouder. Gezamenlijk ...

Nieuwe normbedragen geautomatiseerde kwijtscheldingstoets

Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt. De normen ...

Grip op lokaal preventief jeugdbeleid

Gemeenten hebben steeds meer oog voor een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Een goed preventief jeugdbeleid maakt veel verschil. Voor het ...

Naar een integrale geschilbeslechting in het sociaal domein?

Een cliënt kan in bezwaar bij de gemeente tegen een beschikking. Bij de zorgaanbieder kan hij een klacht indienen als hij vindt dat de geleverde ondersteuning niet goed is. De zorgaanbieder handelt de klacht af en rapporteert de gemeente periodiek over het aantal klachten en de wijze van ...

Aangepaste Wmo-modelverordening: delegatie pgb-tarieven

De Centrale Raad van Beroep deed dit voorjaar uitspraak in een Wmo-zaak over de delegatie van tariefdifferentatie voor het pgb. De uitspraak is aanleiding tot aanpassing van Model Verordening maatschappelijke ondersteuning. De CRvB oordeelde dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning van de ...

Ook dit jaar weer zomerscholen voor asielkinderen

Net als vorig jaar zijn er ook deze zomer in verschillende gemeenten zomerscholen georganiseerd voor kinderen uit asielzoekerscentra. Zo waren er dit jaar bijvoorbeeld zomerscholen in Assen, Súdwest Fryslân en Oude IJsselstreek. Doel van de zomerscholen is om ervoor te zorgen dat wat de kinderen ...

De Bascule en Spirit fuseren om betere zorg voor jeugd

Hoe kunnen we gezamenlijk de essentiële specialistische jeugdhulpfuncties borgen? Kinder- en jeugdpsychiatrische instelling De Bascule en Spirit Jeugd- en Opvoedhulp verkennen de mogelijkheden om bestuurlijk te fuseren. De VNG sprak met bestuurders Nellieke de Koning en Mariënne Verhoef.  De ...

Kwetsbare wijken vragen continu om aandacht

Ze zijn inmiddels verdwenen uit het blikveld van de rijksoverheid, maar het is goed dat er weer eens voor heel Nederland wordt gekeken hoe de vroegere probleemwijken er voor staan. Dit jaar verschenen drie publicaties van Platform31 over kwetsbare wijken. Een van de conclusies uit deze rapporten is ...

Verruiming mogelijkheid tot weigeren VOG

De VNG stemt in met verruiming van de mogelijkheid tot weigering van een Verklaring omtrent Gedrag op basis van alleen politiegegevens. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor. Met het wetsvoorstel kan worden voorkomen dat personen die regelmatig met de ...

Veiligheid fietser vergroten met fietspadcode

Het vervoer per fiets is in de afgelopen jaren toegenomen. Gemeenten stellen zich de vraag: hoe pas deze toename in onze straten? Hoe gaan we om met verschillen in snelheid en hoe dragen we zorg voor voldoende stallingmodelijkheden met name rond stations? Om veiligheid van de fietsverkeersstroom ...

Zorgcafé wijst vluchtelingen de weg in de gezondheidszorg

Dokters van de Wereld en het Rode Kruis hebben in Amsterdam en Nijmegen een Zorgcafé voor vluchtelingen opgezet. Vluchtelingen kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over hun gezondheid of de gezondheidszorg. Het Zorgcafé biedt asielzoekers en statushouders een makkelijk toegankelijke plek ...

Aangevuld: veelgestelde vragen afkoop regresrecht Wmo

Via het regresrecht kunnen gemeenten de kosten voor Wmo-voorzieningen verhalen op een wettelijk aansprakelijke derde bij een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. De VNG en het Verbond van Verzekeraars sloten een overeenkomst over 2017 waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten. We ...

Analyse Monitor Investeren in de toekomst

Een van de bijlagen van de Staat van de Volkshuisvesting 2017 is de Monitor Investeren in de toekomst 2017. Het rapport gaat over over ouderen en langer zelfstandig wonen. Doel van het rapport is om inzichtelijk te maken welke opgaven het meer en langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met ...

VNG-bestuur benoemt nieuwe leden en tijdelijke waarnemers

De vacatures in de adviescommissie Governance en de commissie Europa & Internationaal zijn ingevuld. Het VNG-bestuur heeft daarnaast drie tijdelijke waarnemers benoemd in bestuur en commissies. Adviescommissie Governance De adviescommissie Governance, die verantwoordelijk is voor de selectie van ...

Raadsverkiezingen 2018: data en veelgestelde vragen

De VNG is, mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, bezig met het actualiseren van de antwoorden bij de veelgestelde vragen over de verkiezingen. We verwachten dit eind augustus af te ronden. Tot die tijd hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden tijdelijk offline gehaald. ...

Folder Behandeling scabiës aangepast

De bestaande folders voor de behandeling van scabiës zijn op verzoek van de GGD'en aangepast. De folders zijn vertaald naar de woonsituatie van statushouders in de gemeenten. Bovendien is in deze aangepaste folders op advies van de werkgroep 'voorlichtingsmaterialen infectieziekten t.b.v. ...

Handreiking voor de AMvB reële prijs Wmo

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? De VNG-handreiking 'AMvB ...

Investeer in vroege signalering gezondheid vluchtelingen

Dat adviseert Evert Bloemen, arts en adviseur/trainer bij Pharos, in een artikel over gezondheidszorg voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De gezondheid van vluchtelingen is afhankelijk van een groot aantal factoren. Van ervaringen in het verleden tot sociale contacten in Nederland. Dat ...

Trainingen kwaliteitseisen kinderopvang 2e helft 2017

Inzicht krijgen in de kwaliteitseisen, de toetsing door de GGD getoetst, wanneer gaat het om een overtreding en wat zijn de kaders voor de vertaling naar handhaving. Die onderwerpen staan centraal in de eenmalig aangeboden trainingen Kwaliteitseisen kinderopvang. Specifieke aandacht wordt gegeven ...

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017

De Vereniging voor OverheidsManagement organiseert dit jaar weer de Verkiezing voor beste Overheidsorganisatie van het Jaar. De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 is op 20 november in de Ridderzaal in Den Haag. Nomineren kan nog tot 1 september. De VOM zet samen met BZK, HPV, ...

Utrechtse jeugdregio's bundelen bovenregionaal de krachten

Specialistische jeugdhulpfuncties borgen in de regio: ook in Utrecht is men hard aan de slag. Hoe ziet de bovenregionale samenwerking eruit in de Utrechtse jeugdregio's en wat verwacht men de komende jaren? De VNG sprak met wethouder Fleur Imming en procesbegeleider Annelies Tukker. De Utrechtse ...

Factsheet Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een factsheet beschikbaar. De Jeugdwet ...