VNG (117)

Richtlijn vechtsportevenementen als toets vergunningenbeleid

Dit najaar publiceerde de Vechtsportautoriteit de 'Richtlijn voor vechtsportevenementen'. Deze richtlijn is bedoeld als checklist voor organisatoren van evenementen maar ook als toets voor gemeenten bij het  vgergunningenbeleid voor full contact-vechtsportevenementen. Het is voor gemeenten handig ...

Geef gemeenten de regie op inburgering vergunninghouders

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleid worden zodat zij een eerlijke kans krijgen te participeren in de samenleving. De VNG, Divosa en de G32 doen in aanloop naar een Kamerdebat over inburgering en integratie vier aanbevelingen. Hiermee vragen we ...

Medezeggenschap en geschillenregeling na normalisering

In het voorjaar van 2018 bepaalt het CvA zijn standpunt over enkele onderwerpen die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 en de overgang naar de Wet op de Cao. Daarvoor heeft het CvA uw input nodig. Wij organiseren drie bijeenkomsten ...

Kamerbrief over de kwaliteit van het leerlingenvervoer

In verscheidene gemeenten waren na de zomer problemen met het leerlingenvervoer. Er waren nieuwe contracten gesloten, en de communicatie verliep niet altijd goed. Iederin, het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, stuurde daarover een brief naar de Tweede Kamer. Op verzoek van ...

Lees het Magazine over de Jongvolwassenentop

Jongeren die minder zelfredzaam zijn beter ondersteunen. Dat hebben gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in zorg, onderwijs en bedrijfsleven samen afgesproken op de Jongvolwassenentop. Nu is het Magazine Jongvolwassenentop verschenen met reportages, interviews en achtergronden. Op de ...

Begrotingsbehandeling EZK: aandachtspunten energietransitie

Deze week is de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK. IPO, UvW en de VNG vragen de Tweede Kamer een aantal punten bij de minister onder de aandacht te brengen, die gemeenten, provincies en waterschappen in staat stellen tempo te maken in de energietransitie. Wij zijn blij met de ...

Steun Ned. gemeenten aan St Maarten, Saba en St Eustatius

Afgelopen week was een delegatie van de VNG op de Bovenwindse eilanden. Het doel van het bezoek was om te identificeren op welke terreinen Nederlandse gemeenten en de VNG in de komende jaren kunnen bijgedragen aan de wederopbouw na orkaan Irma. Uitdagingen op de eilanden De schade op de eilanden is ...

Decembercirculaire gemeentefonds 2017 is beschikbaar

Het Rijk heeft de decembercirculaire gemeentefonds 2017 gepubliceerd. Die bevat gewoontegetrouw vooral wijzigingen ter afronding van het lopende begrotingsjaar, en geeft geen nieuwe accresramingen. In afwachting van de financiële afspraken met het nieuwe kabinet is dit jaar een hoofdstuk opgenomen ...

Handhaving energiebesparing bij bedrijven in gevaar

Bedrijven zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als deze binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Met de overgang van het dossier Klimaat naar het ministerie van EZK is een bedrag van € 3 miljoen uit de begroting 'verdwenen' voor het toezicht op deze verplichting. ...

Rioolheffing eigenaar voldoet aan 'vervuiler betaalt'

De Hoge Raad staat toe dat de gemeente rioolheffing van de eigenaar naar een vast bedrag heft. Veel gemeenten kennen een dergelijke heffing, waarbij niet de gebruiker maar de eigenaar wordt belast . De Hoge Raad maakt hiermee een eind  aan de jarenlange onzekerheid omdat in de vakliteratuur en de ...

Schadevergoeding gemeente na eigendomsverlies door verjaring

Eerder dit jaar maakte de Hoge Raad duidelijk dat een grondeigenaar die zijn grond door verjaring is kwijtgeraakt nog een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad ter beschikking staat. De Rechtbank Rotterdam past dit arrest toe en veroordeelt de in bezitnemer om de gemeente een ...

Verslag van het Tweede Kamerdebat over Jeugdhulp 4 december

De Tweede Kamer hield in december een overleg over jeugdhulp. Kamerleden hadden de nodige vragen en zorgen over de jeugdhulp, maar ze waren ook zeker positief over een aantal ontwikkelingen. Belangrijke gesprekspunten waren financiële tekorten, administratieve lasten en aanbestedingsplicht. In het ...

Naar optimaal gebruik van elektrische auto's

Wat staat een optimaal gebruik van elektrische auto's op dit moment in de weg? Welke oplossingsrichtingen er zijn? Een van de conclusies is dat slim laden volop kansen biedt voor het halen van klimaatdoelen. Dit vraagt wel om wijziging van de huidige regels. Dit staat in het onderzoeksrapport van ...

Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018

Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. De VNG en het Verbond van ...

Bestuurders aan zet: De Omgevingswet als uitdaging

Wat heeft een nieuwe wethouder nodig om succesvol met de Omgevingswet aan de slag te gaan? Hoe kunnen huidige wethouders helpen bij de overdracht van kennis en vaardigheden? Met deze vragen ging een onderzoeker, in opdracht van de VNG, op pad.  Het resultaat van dit onderzoek is de ...

Gemeentelijke Verenigde Registratie Persoonsgegevens stopt

De VNG heeft samen met haar partners besloten om het project Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens stop te zetten. In dit bericht leggen we de achtergrond van het besluit uit.  Het onderzoek naar realisatie van het GVR stopt, omdat het deel van de broncode van het programma oBRP ...

Stand van zaken modelverordening Jeugd, Wmo en Participatie

De VNG onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening, waarin Jeugd, Wmo en Participatie zijn opgenomen. Het streven is om in de eerste helft van 2018 met conclusies en een eindproduct te komen. Hiertoe is een klankbordgroep bestaande uit diverse gemeenten in het leven ...

ZN-cursus Zorg en Gemeente nog open voor gemeenten

Medewerkers van gemeenten kunnen zich nog tot  5 december inschrijven voor de Cursus Zorg en Gemeente van Zorgverkeraars Nederland . De toegevoegde waarde van de cursus zit in het elkaars werelden leren kennen en het van elkaar leren. In de cursus verkennen medewerkers van gemeenten en ...

Rode Kruis helpt duizenden inwoners Sint-Maarten

De eerste drie maanden na verwoestende orkaan Irma heeft het Rode Kruis hulpgoederen uitgedeeld aan ruim 26.700* mensen op Sint-Maarten. Van de ruim 18 miljoen euro die is gedoneerd voor de hulp op giro 5125, is inmiddels een kwart besteed of gecommitteerd aan lopende projecten.  Hulp blijft ...

Investeringen ook nodig voor langer thuis wonende ouderen

Het kabinet stelt structureel twee miljard euro beschikbaar als kwaliteitsgelden voor verpleeghuiszorg. Maar geld voor goede zorg en ondersteuning is ook dringend nodig voor alle ouderen die langer thuis blijven wonen, uit eigen keuze of bij gebrek aan alternatieven. In aanloop naar de behandeling ...

Terugblik Commissie Ruimte en Wonen december 2017

De commissie Ruimte en Wonen heeft, in aanwezigheid van Emiel Reiding , gesproken over de Nationale Omgevingsvisie . Er is inmiddels een startnota en vier verdiepingsrapporten. Beide zijn door het Rijk opgesteld, zonder betrokkenheid van andere partijen. Reden hiervoor was de noodzaak van meer ...

Aandacht voor acute knelpunten bij opvang ex-gedetineerden

De veiligheid in ons land kan verder verbeteren als we op een aantal terreinen de samenwerking versterken. Dat geldt onder andere voor de opvang en re-integratie van ex-gedetineerden, deze week onderwerp van een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. In de persoon van Peter Oskam, burgemeester van ...

Stand van zaken stresstest klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voorziet in een integrale aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Deze aanpak begint bij het uitvoeren van een stresstest, die alle gemeenten en waterschappen uiterlijk in 2019 moeten hebben uitgevoerd. Het Deltaplan is op Prinsjesdag ...

Wat een veranderingen: verslagen Kennisdag beschermd wonen

Het veld van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is volop in beweging. Bij de VNG Kennisdag beschermd wonen en maatschappelijke opvang kwamen veel inspirerende voorbeelden langs. Zes verslagen van workshops zijn nu beschikbaar. Gemeenten en zorgaanbieders willen veel meer aansluiten bij wat ...

Vrijgevestigde hulpverleners en gemeenten vinden elkaar

Hoe kunnen gemeenten en vrijgevestigde aanbieders van jeugdhulp zo goed mogelijk samenwerken? In Amsterdam/Amstelland en Zaanstad-Waterland waren er eerst wat strubbelingen, maar het gaat steeds beter. Twee psychologen, een contractmanager en een inkoper vertellen erover in een rondetafelgesprek. De ...

VNG neemt advies Onderzoeksraad over Oud en Nieuw ter harte

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid publiceerde onlangs een rapport over de veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling. De VNG neemt de aanbevelingen die gericht zijn aan  gemeenten ter harte. Wij delen de zorgen over het letsel en de schade die jaarlijks ontstaan door vuurwerk. Gemeenten hebben ...

Regelhulp VastgoedTransformatie - van leegstand naar woning

Snel inschatten of het haalbaar is een leeg gebouw te transformeren naar woningen. Met de Regelhulp VastgoedTransformatie van het Landelijk Expertteam van de RVO weet u in drie stappen hoe kansrijk uw plannen zijn. Corporaties, bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en particulieren die de mogelijkheden ...

Budget bijstandsuitkeringen aantoonbaar te laag

Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse die Divosa liet uitvoeren blijkt nu dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd.  Dat komt vooral omdat er geen rekening is gehouden met: de ...

De Kindertelefoon: rapportage 1e halfjaar 2017

De Kindertelefoon heeft een rapportage uitgebracht over haar activiteiten in de eerste helft van 2017. Het gaat om resultaten als een kwalitatief verbeterde dienstverlening, versterking van de samenwerking met Veilig Thuis en de integratie van de website tell-me.nl. De Kindertelefoon werkt in ...

Beleidsagenda Wonen minister Ollongren

Minister Ollongren stuurde in november haar beleidsagenda op het gebied van wonen naar de Tweede Kamer. Daarin staan de punten waarmee zij op korte termijn aan de slag gaat.  Gesprekken in de regio's De regierol bij het bouwen van nieuwe woningen is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten en ...

VNG en IPO voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben, als onderdeel van de artistieke kwaliteit.  Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector en kijk per regio wat ...

Denktank: Regionale samenwerking naar een next level

De 4e VNG Denktank stelt dat regionale samenwerking een andere manier van kijken, denken en handelen vraagt. Maar hoe dan? En wat hebben burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig om dit voor elkaar te krijgen? De Denktank buigt zich over dit thema en zoomt daarbij in op arbeidsmarktvraagstukken. ...

VANG-Support: nieuwe vorm van ondersteuning

Het programma VANG-Huishoudelijk Afval - waar de VNG aan deelneemt - lanceert een nieuwe vorm van ondersteuning voor gemeenten: VANG-Support. Gemeenten en publieke afvalbedrijven kunnen hiermee rechtstreeks worden gefaciliteerd met kortlopend advies of bijstand door deskundigen. Zij kunnen ...

Terugblik Bestuurlijk Overleg met staatssecretaris Van Ark

De bestuurlijke delegatie van de VNG-commissie Werk & Inkomen, bestaande uit wethouders Arjan Vliegenthart, Andries Ekhart, Arianne Hollander en  Erik de Ridder, had 30 november een Bestuurlijk Overleg met staatssecretaris Tamara van Ark . Erik Dannenberg en Job Cohen waren erbij als adviseurs van ...

Wethouders roepen op tot vernieuwing lokale democratie

Een groep van 17 wethouders van verschillende partijen uit het hele land doet een oproep voor vernieuwing van de lokale democratie na de raadsverkiezingen op 21 maart 2018. De wethouders schreven een brief aan hun collega's en minister Ollongren met daarin 9 actiepunten. Ze doen onder andere ...

Macronorm EMU-tekort decentrale overheden 2018

De EMU-tekortnorm decentrale overheden voor 2018 bedraagt 0,3% van het bruto binnenlands product. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Daarom worden er ook geen referentiewaarden per gemeenten bekend gemaakt. De staatssecretaris van financiën heeft aan ...

Verslag 126ste plenaire vergadering Comité van de Regio's

Tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio's kwamen onder meer aan de orde: debatten met Eurocommissarissen Moscovici en Vestager, de potentiele impact van Brexit op Europese steden en regio's, en de toekomst van plattelandsgebieden. De Nederlandse delegatie van provinciale en ...

Uit de media: regionale economie & arbeidsmarkt

Thematische selectie uit het nieuws van de afgelopen maand . 'Versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de economie' is een thema op de VNG Agenda 2017. Arbeidsmarkt/werkgelegenheid/opleiding Mbo-Today, 6-12-2017: MBO Raad: zorg voor een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen  ...

Eerste calls WiFi4EU binnenkort open - wees er snel bij!

Door de aanpassing van het CEF-Werkprogramma is het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie weer een stap dichterbij. Met WiFi4EU wil de Commissie Juncker gratis wifi beschikbaar stellen in Europese dorpen en steden. Volgens de planning worden de eerste calls dit jaar nog opengesteld. Met het ...

Geen rails, geen woningen: investeer nu in bereikbaarheid

Vooral in de grote steden is er woningnood, het kabinet wil daarom de huizenbouw flink opvoeren. Maar een groeispurt van de steden kan niet zonder extra investeringen in de bereikbaarheid, zoals metrolijnen, lightrail en trams. VNG-bestuurslid Boudewijn Revis wijst hierop in een gesprek met De ...

Comité van de Regio's lanceert drie campagnes

In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van 2019 trekt het Comité van de Regio's samen op met het Europese Parlement. Onder het motto 'Samen werken aan een lokaal Europa' worden drie campagnes gelanceerd die zich richten op verschillende stedelijke en regionale aspecten. Doel van de ...

Handreiking gebruik van sensoren en sensordata online

In toenemende mate winnen gemeenten, maar vooral ook marktpartijen en burgers op grootschalige wijze data in met behulp van sensoren in de openbare ruimte. Maar van wie zijn die data? En wie heeft er toegang tot? Daar gaat de Handreiking 'Spelregels Data Ingewonnen in de Openbare Ruimte' over. De ...

Nog subsidies beschikbaar voor gezonde en duurzame scholen

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen doen er goed aan nú subsidie aan te vragen. Er zijn tot en met 29 december 2017 nog 50 subsidies beschikbaar. Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50% van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van € 3.500. Bij ...

Toolkit beter breedband in plattelandsgebieden

De Europese Commissie presenteerde 20 november 2017 een toolkit om de aanleg van breedband tot stand te brengen in plattelandsgebieden in de Europese Unie. De toolkit bestaat uit vijf actiepunten met concrete termijnen. Actie 1: Het opzetten van Broadband Competence Offices Om breedbandprojecten te ...

Opvragen aangepaste tarieven raamovereenkomst Wmo ZG 2018

De VNG verstuurde op 23 november de aangepaste tarieven voor de producten landelijke raamovereenkomst Wmo ZG 2018 naar de gemeenten, inclusief het gewijzigd Addendum voor 2018. We deden dit op basis van de contactgegevens die we eerder van gemeenten ontvingen. Een deel van deze gegevens blijkt niet ...

Wijziging Wet minimumloon en PGB: gevolgen voor gemeenten

Per 1 januari 2018 verandert de Wet minimumloon. Deze wijziging heeft effect op overeenkomsten van opdracht in het pgb, met afspraken over 'informele' zorg op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet. In een ledenbrief geeft de VNG een toelichting én informeert gemeenten over de te ondernemen acties. Het ...

Subsidieoproep: Passende hulp LVB

ZonMw heeft een subsidieoproep uitgeschreven: Passende hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking . U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren. Mensen met een licht verstandelijke ...

Geslaagde vijfde editie VNG-congres Gemeentefinanciën

Het thema van deze lustrumeditie van het VNG-congres Gemeentefinanciën was: geluk. Wat maakt mensen gelukkig en wat heb je er als gemeente aan om te weten of inwoners gelukkig zijn? Daarover ging de inleiding van Gerard Marlet die de Erasmus Happiness Economics Research Organization heeft ...

Congres samenwerken aan sociale inclusie - Save the date!

Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk waar iedereen mee kan doen in de maatschappij, ongeacht beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid? Reserveer donderdag 15 maart 2018 dan in uw agenda en kom naar het congres 'Samen werken aan sociale inclusie! Iedereen een plek onder de zon'. Ga ...

Nieuwe aanpak schuldhulp mogelijk door Village Deal

Hoewel het beleid van Weststellingwerf gericht is op het voorkómen van schulden, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer dat in de praktijk de meeste tijd en het meeste geld gaan naar het achteraf oplossen ervan. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe aanpak voor financiële zelfredzaamheid. De ...