VNG (77)

Bijeenkomsten over VNG-statutenwijziging na normalisatie

In de ledenbrief over een voorstel van wijziging van de VNG-statuten in verband met de invoering van de Wnra zijn informatiebijeenkomsten aangekondigd ter voorbereiding op de stemming. Per abuis is een verkeerde datum gecommuniceerd. De juiste data zijn maandag 6 november en vrijdag 10 november. De ...

Robbertje sparren over de Omgevingswet

Waar schuurt het tussen de verschillende overheidslagen en wat is de rol van bestuurders? Daarover spraken Noord-Hollandse bestuurders van waterschappen, provincies en gemeenten tijdens een bijeenkomst  over de Omgevingswet in het gemeentehuis van Haarlemmermeer op 22 september. Burgemeester Theo ...

Een alcoholpreventieprogramma voor jonge statushouders

Marjolein Martens, regiocoördinator van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders in de regio Amsterdam-Amstelland, gaat samen met Jellinek en een aantal Eritrese sleutelpersonen een alcoholpreventieprogramma opzetten. In haar blog hieronder vertelt ze over de aanleiding en haar plannen. ...

Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders: ervaringen

Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio's ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken. Het project Modelvragenlijst ...

Terugblik commissie Ruimte en Wonen, 5 oktober

De VNG-commissie Ruimte en Wonen vergaderde op 5 oktober 2017. Besproken werd onder andere dat het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2021 meer tijd geeft om met omgevingsplannen, -visie, andere manier van werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet te oefenen. ...

De pelgrimsroute naar de Omgevingswet

Wie 'Santiago de Compostela blog' intypt op google krijgt meer dan 3.220.000 resultaten. De populaire voettocht naar het noordwesten van Spanje wordt door velen gelopen en door velen over geschreven. De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet hebben wel wat weg van deze pelgrimsroute. Er ...

CEMR lanceert campagne voor conferentie in Bilbao 

De Council of European Municipalities and Regions houdt van 11 tot en met 13 juni 2018 een conferentie in Bilbao die in het teken staat van gelijkheid, diversiteit en inclusie. U kunt zich al laten registreren voor deze conferentie. De CEMR brengt via de conferentie lokale en regionale bestuurders ...

Enquête vaardigheidsontwikkeling & scheppen werkgelegenheid

Het partnerschap Jobs and Skills in the Local Economy verzamelt input over de ontwikkeling van vaardigheden en het creëren van banen op lokaal niveau. De deadline voor het beantwoorden van de vragenlijst is 3 november 2017. Jobs and Skills is een partnerschap voor de Europese Urban Agenda. Het ...

Aantal open data gemeenten groeit gestaag

Open data komt steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit het rapport Nulmeting open data dat KING heeft opgesteld. Begin 2017 hadden 42 Nederlandse gemeenten samen bijna 2.000 datasets over uiteenlopende onderwerpen als open data ontsloten. De meeste datasets zijn ...

Modelvragenlijst Jeugd & Ouders: ervaringen en aanbevelingen

Het project MCJO is afgerond. Afgelopen anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio's ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst en de praktische en juridische zaken die hierbij komen kijken. Het project MCJO doet op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor het in kaart brengen van ...

AMvB brandveilig gebruik en basishulpverlening gepubliceerd

AMvB brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is op 12 oktober gepubliceerd. Het besluit treedt 1 januari 2018 in werking. Vanaf dat moment gelden landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen . Informatie over de consequenties voor de gemeentelijke ...

Inspiratiegids 'Water verbindt' helpt bij omgevingsvisie

Water is bepalend voor het Nederlandse landschap. De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd veranderen opnieuw onze relatie met het water. Energietransitie en klimaatadaptatie vragen om nieuwe, slimme en integrale oplossingen. Daarom is er nu de inspiratiegids Water verbindt. De komst van de ...

Lancering #CohesionAlliance voor sterker EU-cohesiebeleid

Voor de toekomst van het cohesiebeleid in de EU heeft het Comité van de Regio's met enkele Europese verenigingen een strategische #CohesionAlliance gelanceerd. Op 9 oktober 2017 is tijdens de opening van de Europese week van de Regio's en Steden het officiële startschot gegeven voor deze ...

Verslag 125e plenaire vergadering Comité van de Regio's

De 125e plenaire vergadering van het Comité van de Regio's vond plaatst op 10 en 11 oktober in Brussel tijdens de Europese week voor Regio's en Steden. Op de agenda stonden onder meer het rapport over het dienstenpakket, klimaatfinanciering en intelligente transportsystemen. De Nederlandse ...

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 4 oktober

Tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veliligheid op 4 oktober zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een visie op ondermijning en intelligence, en rol van de VNG daarin. Verder is gesproken over de vraag hoe/of Verklaringen Omtrent Gedrag al dan niet gratis verstrekt ...

Deel u ideeën op de bestuurdersdag landelijk gebied

Omgevingswet, vrijkomende agrarische bebouwing , veehouderij en gezondheid, regionalisering, klimaatadaptatie en energie. Hoe ziet u het buitengebied op langer termijn en wat zijn uw ideeën daarbij? Praat erover mee op de bestuurdersdag op 2 november, samen met hoofdspreker Hans Mommaas . De ...

Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 getoetst door Inspectie

De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, een instrument van sociale partners om vaak voorkomende arbeidsrisico's met sectorspecifieke maatregelen aan te pakken, is positief getoetst door de Inspectie SZW. De catalogus is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de CAR-UWO van toepassing is. ...

Ontdekkingstocht door Utrecht met Child Friendliy Cities

Waarom wil Utrecht een kinderrechtenstad zijn? U hoort het bij een ontdekkingstocht door de stad. Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Utrecht organiseren voor vrijdag 10 november een werkbezoek over kinderrechten in gemeentelijk beleid. Kom ook en doe inspiratie op! Het CFC ...

Handhaving: zorg aan cliënt moet gegarandeerd zijn

Ook vanuit handhaving is de decentralisatie van zorg een waardevolle stap. 'Gemeenten staan veel dichter bij cliënten en aanbieders dan zorgkantoren en het Rijk. Wij zijn de ogen en oren die in het veld nodig zijn om toe te zien dat zorg rechtmatig wordt verstrekt.' 'Bij handhaving gaan we er ...

Terugblik VNG-commissie Raadsleden en Griffiers 5 oktober

De agenda van de vergadering van de commissie Raadsleden en Griffiers op 5 oktober was gevarieerd. Zo besprak de commissie het extra programma voor raadsleden, Open Raadsinformatie, de Modelverordeningen voor de raad en de verwachte voorstellen van de commissie-Deetman over de VNG-governance.  ...

Uitleg over indexatie in landelijke raamcontracten jeugdhulp

De VNG krijgt regelmatig vragen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders over de indexatie voor loon- en prijsontwikkelingen in de landelijke raamovereenkomsten jeugdhulp. In een notitie leggen we de systematiek uit, zodat gemeenten en aanbieders dit kunnen gebruiken voor hun regionaal overleg. In het ...

Lessen uit de lokale democratie van Nederland en België

Samen met haar collega Mieck Vos van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten nam Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, deze week het eerste exemplaar van het themanummer van Res Publica over lokale democratie in Nederland en Vlaanderen in ontvangst. Dat gebeurde uit handen van ...

MijnOverheid en DigiD: mogelijk geen factuur in 2018?

De beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden vanaf 1 januari  2018 doorbelast op basis van een 'prijs maal hoeveelheid' tariefstructuur. Hiermee volgt het Nationaal Beraad het advies van de stuurgroep 'Follow up MR besluit'. Het Nationaal Beraad heeft 5 oktober deze ...

Vijftien voorbeelden van succesvolle preventie en jeugdhulp

Kunnen wethouders Jeugd bijdragen aan gezond en veilig opgroeien van kinderen in hun gemeente? Zeker weten! Met trots presenteren de Koplopers Jeugd-Preventie het online magazine 'Van Nul tot later als ik groot ben'. Vijftien succesvolle praktijkverhalen uit gemeenten over jeugdhulp en preventie ...

Kom naar de estafette Onderwijs-Jeugdhulp op 24 november

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op vrijdag 24 november in Enschede. De estafette biedt een mooie ...

Controleer uw saneringsopgave geluidgevoelige panden

Vernieuwd bericht In het kader van de Omgevingswet wordt een nieuwe saneringsregeling voorbereid. Bij deze nieuwe regeling zijn ook nieuwe criteria van toepassing om voor sanering in aanmerking te komen. Van een eerste landelijke inventarisatie staan de onderzoeksresultaten per gemeente op ...

Magazine 'Van Nul tot later als ik groot ben' over preventie

Met trots presenteert het netwerk Koplopers Jeugd-Preventie het online magazine 'Van Nul tot later als ik groot ben'. Dit is het eerste gezamenlijke resultaat van dit koplopersnetwerk. Het digitale boekje bevat vijftien succesvolle praktijkverhalen uit gemeenten en veertien werkende factoren die ...

Kom naar de estafette Onderwijs-Jeugdhulp op 24 november

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op vrijdag 24 november De estafette biedt een mooie kans om te ...

Gemeenten staan klaar om met kabinet aan het werk te gaan

Het nieuwe regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking met gemeenten. Dit maakt het mogelijk te komen tot een programmatische aanpak van maatschappelijke opgaven op bijvoorbeeld sociaal domein, verduurzaming en klimaat- en energiebeleid. Voor inwoners mag het niet ...

Bijdrageregeling begeleiding gedetineerden ook in 2018

Gemeenten kunnen in 2018 weer gebruik maken van de bijdrageregeling 'Begeleiden gedetineerden voor Wonen en Werken'. Nieuw is de introductie van een verdelingsmechanisme voor niet-aangevraagde gelden. Gemneenten die een aanvraag indienen, kunnen laten weten in aanmerking te willen komen voor een ...

Kabinet pakt energietransitie op met VNG, IPO en UvW

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt, met name op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. In het gisteren gepresenteerde Regeerakkoord is veel aandacht voor deze thema's uit de eerder door koepels VNG, IPO en Unie van ...

Gemeenten staan klaar om met kabinet aan het werk te gaan

Het nieuwe regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking met gemeenten. Dit maakt het mogelijk te komen tot een programmatische aanpak van maatschappelijke opgaven op bijvoorbeeld sociaal domein, verduurzaming en klimaat- en energiebeleid. 'Gemeenten staan klaar om ...

Inzicht in werking buitenschuldbeleid vreemdelingen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken heeft een quickscan gepubliceerd die gemeenten en andere organisaties kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het buitenschuldbeleid. Het gaat bij het buitenschuldbeleid om vreemdelingen die buiten hun schuld niet zelfstandig uit Nederland kunnen ...

Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start

Als gemeenten en jeugdregio's niet snel actie ondernemen, dreigt het specialisme jeugdverslavingszorg en daarmee ook passende hulp voor jongeren met verslavingsproblematiek te verdwijnen. Om hier oplossingen voor te vinden worden  met de betrokken partijen gesprekstafels georganiseerd.  Dat het ...

VNG opent postbus voor gemeentelijke verdeelvraagstukken

De komende jaren zullen er in het Gemeentefonds aanpassingen plaatsvinden in de verdeelmodellen jeugd, Wmo en beschermd wonen . Waarschijnlijk wordt ook de algemene uitkering aangepast. Deze herverdelingen hebben op termijn financiële impact op alle gemeenten. De VNG heeft daarom een postbus ...

Digitale dienstverlening vraagt om visie 1-overheidsgedachte

In hoeverre is de overheid in staat om het digitale dienstverleningstempo van de buitenwereld bij te houden en aan te haken op de wensen en eisen van burgers en bedrijven? In een interview met IBestuur zegt Algemeen directeur VNG Jantine Kriens dat dit alleen maar kan vanuit de ...

VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!

Bent u bezig met invoering van de Omgevingswet maar vraagt u zich regelmatig af: maar hóe dan?!' Reserveer dan 15 november 2017 in uw agenda. Op deze dag vindt het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! plaats en gaan we uw hoe-vragen beantwoorden. Allerlei specialisten én ...

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders: regionale expertteams nodig!

Jeugdigen beter en sneller helpen: daarvoor staan we samen aan de lat, als jeugdhulpaanbieders, gemeenten, brancheorganisaties en Rijk. Ondanks alle positieve ontwikkelingen is nu gezamenlijke actie nodig van gemeenten en aanbieders. Speerpunt daarbij is het inrichten van regionale expertteams. ...

Afbakening persoonlijke verzorging jeugd verandert in 2018

Per 2018 verandert de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen via een wetswijziging. Gemeenten krijgen met nieuwe regelgeving te maken. Omdat hier vragen over binnenkomen attenderen we u op onze ledenbrief van september. Wat verandert er? Wat betreft de functie persoonlijke ...

Cao Gemeenten is definitief

VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. Gemeenten ontvangen hierover vandaag twee LOGA-brieven; 'Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019' en 'Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018.' Het bestuur ...

Zinnig en zuinig omgaan met geld

Zijn gemeenten transparant genoeg richting hun inwoners? Laten ze zien wat er wordt bereikt met publiek geld? Hoe kunnen burgers er op blijven vertrouwen dat hun gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaat? Tijdens de Atriumlezing van 5 oktober ging Arno Visser in op de financiële ...

Terugblik op vergadering VNG-bestuur 5 oktober

Veel actuele onderwerpen stonden op de agenda van de bestuursvergadering op 5 oktober. Zoals de normalisatie rechtspositie ambtenaren, het cao-akkoord gemeenten en de toekomst van de VNG governance. In dit bericht kunt u het verslag van de vergadering lezen. De vergadering wordt voorgezeten door ...

Omgevingswet… Er verandert bijna niets toch?

Geeske Wildeman en Jan Paffen onderzochten in opdracht van de VNG de samenwerking tussen gemeenten en hun Omgevingsdiensten in het licht van de aanstaande Omgevingswet. In drie prikkelende blogs schrijven ze over wat hen is opgevallen. Dit is hun eerste blog. 'Wij willen zelf de uitvoering en ...

Praatplaat Samenwerking gemeenten - Omgevingsdiensten

De uitdaging van de invoering van de Omgevingswet is: hoe komen we van doelstellingen tot concrete implementatie? Hoe maak je van die nieuwe wet een vernieuwd en werkend stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving? Gemeenten en Omgevingsdiensten lijken daar nog geen antwoord op te ...

Integrale Vroeghulp is en blijft nodig voor 'puzzelkind'

Integrale Vroeghulp is het perfecte voorbeeld van de vroegtijdige, integrale jeugdhulp voor jonge complexe 'puzzelkinderen', maar zit na de decentralisatie in de verdrukking. Aldus de voorzitter van de Partnerraad Integrale Vroeghulp Ruud Grondel, die gemeenten oproept om kennis en kunde te ...

Maatregelen tegen criminele beïnvloeding lokaal bestuur

Er is sprake van pogingen tot criminele beïnvloeding van het lokaal bestuur via bedreiging, omkoping en infiltratie, maar niet op grote schaal. Dat stelt het WODC na kwantitatief onderzoek. Toch zijn er wel degelijk maatregelen nodig tegen criminele ondermijning, vindt de VNG.  Van belang dat ...

European Public Sector Award 2017

Er zijn nog maar 12 projecten in de race voor de drie European Public Sector Awards 2017 . De EPSA wordt georganiseerd door het European Institute for Public Administration en is bedoeld om uitstekend presterende projecten, programma's en organisaties erkenning te geven. Het thema van de awards voor ...

Statutenwijziging vaststelling arbeidsvoorwaarden gemeenten

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020, maakt aanpassing van de VNG-statuten nodig. Het bestuur stelt voor om deze statuten zo aan te passen, dat de VNG haar huidige taak op het gebied van arbeidsvoorwaardenvorming ook na 2020 kan blijven uitoefenen. U ...

Burgemeester Eberhard van der Laan overleden

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat burgemeester Eberhard van der Laan is overleden. Jan van Zanen : 'Met het overlijden van burgemeester Van der Laan verliest het lokaal bestuur en in het bijzonder de stad Amsterdam een goede, gastvrije en attente bestuurder met een warm hart voor de ...

Aanpak bij verward gedrag: 'veel bereikt, nog veel te doen'

De tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag laat zien dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. 'Er is heel hard gelopen, maar ook nog veel te doen', aldus VNG-directeur Jantine Kriens bij de presentatie van de tussenrapportage. De resultaten van 'de ...